Какви са преимуществата за фирмите и държавните и общински администрации, които въвеждат задължителни ECDL – тестове за компютърни умения?

При въвеждането на ECDL – програмите в различните страни се цели намаляване на загубите от недостатъчните и неравномерни компютърни умения чрез преминаване през следните етапи:

  1. анализ на необходимите компютърни знания за отделните организационни структури;
  2. диагностика на текущото ниво на компютърните умения за всеки от работещите;
  3. обучение в зависимост от резултатите от предидущите тестове;
  4. сертификация на сътрудниците съгласно дефинираното ниво на компютърна компетентност за отделните организации.

Внедряването на стандарта ECDL във фирмите и държавните учреждения като цяло е свързано с получаването на значителни изгоди при неголеми разходи. Това идва от използуването на убедително утвърдил се международен стандарт, който гарантира получаването на добри резултати, от повишаване на мотивацията на отделните сътрудници, съкращаване на загубите от работно време и гарантирането на обективна оценка за възможностите на отделните сътрудници.

Posted in: За работодателите