Въпроси

Сертификати

Какво е международното признание на сертификатите на ECDL?

Сертификатите на ECDL са признати от всички европейския страни. Редица правителства, в страни като – Унгария, Италия, Ирландия, Румъния и др. препоръчват и приемат ECDL като стандарт за своите служители от публичния сектор. Редица международни авторитетни организации препоръчват ECDL като стандарт за сертификация на основните умения за работа с компютри в държавите, където те осъществяват своята дейност.
ЮНЕСКО внедрява програмата на ECDL в Африка, а Програмата за развитие на ООН е осъществила задължителна сертификация на своите сътрудници чрез този стандарт.
В стратегиите за развитие на информационното общество в повечето Източно и Централно-европейски държави ECDL се разглежда като основателно средство за разпространение и оценка на компютърните умения. Разпространението на сертификатите в САЩ, Япония, Австралия, Китай върви с ускорени темпове.

Малко статистика за сертификатите по света:
преведени на 41 езика
в 148 страни
24 000 тестови центрове
47 million взети тестове

Как може да се получи сертификат на ECDL?

В програмата на ECDL са включени основните знания, които трябва да притежава всеки кандидат за сертифициране. В тях са включени най-разпространените компютърни програми, които са необходими за ежедневно ползуване.
Програмите ECDL съдържат единадесет модула, по всеки от които за 45 минути трябва да се покрие съответен тест. Той се счита за успешен, ако са дадени верни отговори на повече от 75% зададените въпроси.
За да бъде допуснат до тест, кандидатът трябва да се запише в сертифициран Център за тестиране (ECDL тестов център), да си купи карта за умения, която ще се попълва в този или друг сертифициран център след вземане на изпита по всеки модулите. След покриването на поне един от тестовете, кандидатът може да получи сертификат на ECDL в който е вписан взетия модул.

Покриването на ниво на компютърна грамотност става след успешно взети 4 модула за базово ниво

или 7 модула за стандартно ниво, което се вписва в сертификата.

 

 
Взет 1 модул   Базово ниво

 

За работодателите

Какви са преимуществата за фирмите и държавните и общински администрации, които въвеждат задължителни ECDL – тестове за компютърни умения?

При въвеждането на ECDL – програмите в различните страни се цели намаляване на загубите от недостатъчните и неравномерни компютърни умения чрез преминаване през следните етапи:

  1. анализ на необходимите компютърни знания за отделните организационни структури;
  2. диагностика на текущото ниво на компютърните умения за всеки от работещите;
  3. обучение в зависимост от резултатите от предидущите тестове;
  4. сертификация на сътрудниците съгласно дефинираното ниво на компютърна компетентност за отделните организации.

Внедряването на стандарта ECDL във фирмите и държавните учреждения като цяло е свързано с получаването на значителни изгоди при неголеми разходи. Това идва от използуването на убедително утвърдил се международен стандарт, който гарантира получаването на добри резултати, от повишаване на мотивацията на отделните сътрудници, съкращаване на загубите от работно време и гарантирането на обективна оценка за възможностите на отделните сътрудници.

Тестови центрове

Как се става ECDL тестов център?

Всяка организация, която желае да получи акредитация за ECDL тестов център трябва да изпълни  условията описани в сайта. Тя трябва да е готова да изпълни съответните технически и други изисквания, които се проверяват чрез одит. Центърът, удовлетворил тези изисквания трябва да сертифицира по съответния ред двама свои сътрудници, с които се провежда тестирането и да заплаща ежегодно съответна лицензионна такса.
След такова акредитиране тези центрове могат да поискат и акредитация като обучителни центрове, след което имат възможност да осъществяват обучение чрез курсове, предварителни и изпитни тестове на нивото на най-високите стандарти. Това е изгодна бизнес-дейност, за което свидетелствува факта, че понастоящем в различните страни функционират над 24 000 центрове.
Акредитираните в България центрове са пълноправни ECDL тестови центрове  и могат да сертифицират желаещи от и извън България.